Kontakt
Status przesyłki
Koszyk ( 0 )


RegulaminI.DEFINICJE


Terminy użyte w niniejszym Regulaminie i pisane z wielkiej litery otrzymują następujące znaczenie, o ile z kontekstu, w jakim zostały użyte, nie wynika inaczej:

Administrator – AGENCJA REKLAMOWA ARFOT ARKADIUSZ PUCHAŁA, zwana dalej Studio
Cennik – informacja dostępna na Stronie Internetowej zawierająca listę Usług, ceny Usług i/lub wynagrodzenie za świadczenie Usług, termin w którym cena/wynagrodzenie pozostaje obowiązująca oraz terminy realizacji Usług.
Drukarnia – przedsiębiorstwo prowadzone przez Studio w ramach którego świadczone są usługi poligraficzne.
Dzień Roboczy – każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku włącznie poza dniami, o ile w ten dzień nie przypada święto państwowe wskazane w art. 1 pkt. 1) ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z dnia 19 stycznia 1951 r.).
Formularz rejestracyjny - formularz zawierający dane Użytkownika dostępny na Stronie Internetowej.
Klient – osoba, która korzysta lub ma zamiar korzystać z Usług świadczonych przez Studio.
Konto – prowadzony przez Administratora panel użytkownika pod unikalną nazwą (login / email użytkownika), będący zbiorem jego zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika o jego zamówieniach i wszelkich działaniach w ramach Systemu.
Regulamin – niniejszy regulamin.Strona Internetowa – dedykowany serwis internetowy znajdujący się pod adresem http://druk.puchalastudio.pl, na którym zarejestrowani Uczestnicy mogą korzystać z Systemu Studio w formule samoobsługowej.
System - aplikacja dostępna na Stronie Internetowej umożliwiająca Użytkownikom zamawianie Usług oraz realizowanie funkcji dodatkowych (m.in. składanie reklamacji, płatności za Usługi).
Towar – przedmiot/materiały wykonane przez Studio w ramach świadczonej Usługi.
Usługa – usługa świadczona przez Studio za pośrednictwem Systemu, na warunkach przewidzianych postanowieniami Regulaminu, zgodnie z Cennikiem dostępnym na Stronie Internetowej.
Użytkownik – Klient który spełnił wymogi przewidziane w Regulaminie oraz założył Konto.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie są świadczone przez AGENCJĘ REKLAMOWĄ ARFOT - ARKADIUSZ PUCHAŁA, z siedzibą w Bralinie przy ul. Namysłowskiej 25, NIP 619-131-96-60, zwane w Regulaminie - Studio.

2. System dostępny jest pod adresem: http://druk.puchalastudio.pl

3. Regulamin określa w szczególności:
a) warunki korzystania z Systemu,
b) zasady składania zamówień przez Użytkownika,
c) zasady przyjmowania zamówień i ich realizacji przez Studio ,
d) zasady dotyczące zarządzaniem danymi Użytkownika przez Studio,
d) zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji, w szczególności miejscu i terminie ich składania,
e) odpowiedzialność Studio wobec Użytkownika za należyte świadczenie Usług.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU


1. Strony przyjmują za obowiązujące we wzajemnych stosunkach warunki i postanowienia zawarte w Regulaminie.

2. Użytkownikiem może być wyłącznie Klient będący: (a) osobą pełnoletnią posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub (b) osobą prawną, o ile posiada Konto w Systemie Studio.

3. W celu utworzenia Konta w Systemie Studio Klient zobowiązany jest wypełnić Formularz rejestracyjny znajdujący się na Stronie Internetowej. Z chwilą potwierdzenia przez Administratora założenia Konta w formie wiadomości e-mail, przesłanej Użytkownikowi przez Administratora, Użytkownik oraz Studio zawierają umowę dotyczącą świadczenia Usług, wykonywaną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

4. Administrator zastrzega sobie prawo odebrania Użytkownikowi możliwości korzystania z Serwisu (w tym usunięcia Konta) i/lub odmowy założenia Konta Klientowi w przypadku naruszenia przez Klienta/Użytkownika postanowień Regulaminu, przepisów prawa, zasad współżycia społecznego lub w innym przypadku gdy Administrator jest narażony przez Klienta/Użytkownika na szkodę.

5. Użytkownik, podając dane osobowe w Formularzu rejestracyjnym, oświadcza, że:
a) są one zgodne z prawdą,
b) wyraża niniejszym zgodę na przetwarzanie przez Studio swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926. z późn. zm.) i przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 nr 144 poz. 1204 z poźn. zm.).

6. Zgoda Użytkownika na przetwarzanie danych jest dobrowolna. Dane osobowe będą przechowywane w bazie danych prowadzonej przez Studio z siedzibą w Bralinie.

7. Podmiotem przetwarzającym dane w rozumieniu art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204) jest Studio z siedzibą w Bralinie.

8. Użytkownik ma w każdym czasie prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, zmiany jak również żądać zaprzestania ich przetwarzania, zwracając się pisemnie do Studia z siedzibą w Bralinie, lub na adres e-mail druk@puchalastudio.pl. Powyżej wskazane prawo Użytkownika nie uchybia obowiązkowi podawania przez Użytkownika kompletnych i prawdziwych danych osobowych.

9. Usunięcie przez Studio na wniosek Użytkownika, danych podawanych w formularzu rejestracyjnym powoduje, iż Użytkownik nie jest uprawniony do dalszego korzystania z Serwisu.

10. Studio zastrzega, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż technologia transmisji danych wykorzystywana w Internecie nie zabezpiecza w pełni bezpieczeństwa tajemnicy przesyłanych i zamieszczany w Internecie informacji.

11. Użytkownik akceptując Regulamin wyraża zgodę na bezterminowe wykorzystanie i przetwarzanie przekazanych przez niego danych oraz wykorzystania przez Studio danych do świadczenia Usługi w tym także do przesyłania Użytkownikowi informacji o charakterze reklamy.

12. Użytkownik wyraża niniejszym zgodę na wykorzystanie przez Studio mechanizmu „Cookies” do czynności pobierania danych, które będą wymagały wykorzystania tego mechanizmu. „Cookies” stanowią informację umieszczaną w komputerze Użytkownika umożliwiając identyfikację komputera. Mechanizm „Cookies” stosowany jest przez portale internetowe. Informacje „Cookies” wskazują w jaki sposób i kiedy użytkownicy korzystają z Systemu, w rezultacie czego mogą być przydatne w poprawie funkcjonalności Systemu.

IV. ZAMÓWIENIA I MATERIAŁY PRZEKAZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKA1. Zamówień mogą dokonywać jedynie Użytkownicy. Wypełnienie i wysłanie formularza zamówienia jest równoznaczne z zamówieniem Usługi. Czas realizacji Usługi jest liczony od momentu akceptacji danych niezbędnych do realizacji zamówienia przez Studio.

2. Dla złożenia zamówienia konieczne jest łączne spełnienie następujących warunków przez Użytkownika:

a) wypełnienie Formularza rejestracyjnego
b) wgranie pliku, i skojarzenie pliku z zamówieniem,
c) dokonanie płatności (przy wyborze metody “Przedpłata przelewem, kartą kredytową”),
d) przekazanie zamówienia do realizacji po uprzednim wybraniu produktu w Systemie
e) otrzymanie z adresu druk@puchalastudio.pl informacji o akceptacji zamówienia przez Studio.

3. Zamówienia w Systemie Użytkownik może składać 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

4. Zamówienia zaakceptowane przez Studio do godziny 14.30. są realizowane w dniu akceptacji zamówienia, a jeśli dzień akceptacji zamówienia nie jest Dniem Roboczym w najbliższym Dniu Roboczym po dniu akceptacji zamówienia.

5. Zamówienia zaakceptowane przez Studio po godzinie 14.30 są realizowane w najbliższym Dniu Roboczym po dniu akceptacji zamówienia.

6. Terminy realizacji usług niezawartych w Cenniku będą ustalane indywidualnie z Użytkownikiem, przy czym Studio:

a) nie jest zobowiązane do świadczenia takich usług wobec Użytkownika,
b) zastrzega sobie możliwość zmiany terminu realizacji takich usług po dokonaniu ustalenia.

7. Użytkownik (o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa) wyraża zgodę by świadczenie Usługi rozpoczęło się przed terminem 10 dni od dnia zawarcia umowy na skutek złożenia zamówienia.

8. W przypadku anulowania zamówienia opłaconego przelewem Studio zwraca, w terminie 7 dni od otrzymania informacji o anulowaniu zamówienia kwotę otrzymanych przelewem środków pomniejszoną o opłatę z tytułu kosztów administracyjnych w wysokości 15 zł brutto.

9. Zamówienia:

a) nieopłacone,
b) starsze niż 30 dni

będą automatycznie usuwane z Systemu i nie będą realizowane.

10. Jeżeli Usługa dla swojego wykonania wymaga dostarczenia Użytkownikowi Towaru i Towar taki ma zostać zgodnie z zamówieniem dostarczony na warunkach płatności "za pobraniem", Użytkownik jest zobowiązany do odebrania towaru pod rygorem skutków prawnych określonych w ust. 13 i ust. 14 poniżej.

11. Jeżeli Towar nie zostanie podjęty przez Użytkownika, Studio może według swojego wyboru:

(a) pozostawić go odbioru w siedzibie Studio na koszt i ryzyko Użytkownika (wtedy Usługę traktuje się jako zrealizowaną zaś forma płatności podlega korekcie na „płatność przelewem" (co obejmuje korektę dokumentów księgowych wystawianych przez Studio w związku z Usługą) i płatność za Usługę staje się wymagalna z dniem, w którym towar powinien być podjęty przez Użytkownika, zgodnie z ust. 10 powyżej),

(b) dokonać kolejnych prób dostarczenia Towaru na koszt i ryzyko Użytkownika

12. Studio nie odpowiada za prawidłowe przechowywanie Towaru, o którym mowa w ust. 11 (a) ani za uszkodzenia Towaru związane z jego przechowywaniem w nieodpowiednich warunkach (w szczególności z powodu zawilgocenia lub zalania) W przypadku braku odbioru Towaru z siedziby Studio w terminie 30 dni od dnia, w którym Towar powinien być podjęty przez Użytkownika, zgodnie z ust. 10 powyżej, Studio może według swojego wyboru (i zachowując prawo do wynagrodzenia za Usługę) wyzbyć się Towaru, oddać go na przechowanie osobie trzeciej lub przechowywać go za wynagrodzeniem w kwocie 10 PLN za dzień.

13. Jeśli materiały zawierają, według oceny Studio treści niezgodne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami Studio może odmówić drukowania takich materiałów co nie daje Użytkownikowi prawa do jakichkolwiek roszczeń. Jednakże Studio nie jest zobowiązany dokonywać analizy tego czy materiały zawierają takie treści i nie ponosi odpowiedzialności w przypadku naruszenia przez Użytkownika praw autorskich lub praw własności przemysłowej (patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i wzorów zdobniczych).

14. Studio nie dokonuje korekty (ani co do formy ani co do treści) w materiałach przesłanych przez Użytkownika.

15. Materiały przesłane do druku powinny być przygotowane według specyfikacji podanej przez Studio na Stronie Internetowej zaś Studio nie ponosi odpowiedzialności za przygotowane nienależycie lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz związane z tym błędy w druku.

16. Wszystkie dokonywane przez Studio korekty materiałów dostarczonych przez Użytkownika są przesyłane do Użytkownika celem akceptacji. Czas realizacji Usługi w takim przypadku liczony jest od momentu otrzymania przez Studio, za pośrednictwem Systemu, akceptacji Użytkownika..

17. Studio nie archiwizuje plików graficznych przesyłanych przez Użytkowników oraz usuwa je po terminie 90 dni od ich otrzymania.

18. Użytkownik (o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów prawa) przyjmuje do wiadomości, że z uwagi na charakter Usług (świadczenia o właściwościach określonych przez Użytkownika), ust. 8 powyżej oraz przepis art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r o ochronie niektórych praw konsumenta i odpowiedzialności za produkt niebezpieczny (z późn. zm.) nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od umowy zawartej na skutek złożenia zamówienia.


V. SKŁADANIE I ROZPATRYWANIE REKLAMACJIReklamację może złożyć każdy Użytkownik. Reklamacje można złożyć za pośrednictwem Systemu logując się na swoje Konto a w wypadku gdy z uwagi na brak poprawnego funkcjonowania Konta jest to niemożliwe przesyłając wiadomość elektroniczną na adres: biuro@puchalastudio.pl.

1. Użytkownik składając reklamację z użyciem Konta powinien posługiwać się loginem uzyskanym przy rejestracji, wskazać numer zlecenia, którego dotyczy reklamacja oraz wskazać powód reklamacji oraz produkt, którego ona dotyczy posługując się kategoriami określonymi w Systemie.

2. Reklamacja powinna zawierać dokładny opis kwestii której dotyczy.

3. Reklamacja może zostać złożona w terminie do 30 dni od dnia dostawy.

4. Reklamacje będą rozpatrywane w czasie nie dłuższym niż 14 dni roboczych licząc od dnia. Zgłoszenia, przy czym w przypadkach bardziej skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu, o czym Użytkownik zostanie poinformowany. Z uwagi na to, że Usługa nie jest sprzedażą, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, art. 8 ust. 3 powyższej ustawy nie stosuje się.

5. W odniesieniu do reklamacji dotyczących przesyłek, w których zawarte są przedmioty/materiały wykonane i dostarczane przez Studio w ramach Usługi stosuje się następujące postanowienia:

a) w przypadku widocznego uszkodzenia towaru lub częściowej utraty Towaru Użytkownik jest zobowiązany odnotować zastrzeżenia na dokumencie przewozowym natychmiast po otrzymaniu Towaru oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności przewoźnika zaś Zgłoszenie reklamacyjne zgłosić pisemnie w ciągu 5 dni od dnia przyjęcia przesyłki, przy czym w przypadku uszkodzenia przesyłki, Użytkownik jest zobowiązany do jej pozostawienia do dyspozycji Studio do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego.

b) w przypadku opóźnienia w doręczeniu przesyłki zawierającej Towar Użytkownik jest zobowiązany zaznaczyć ten fakt na liście przewozowym w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej (podając datę i godzinę doręczenia oraz przyczyny opóźnienia doręczenia przesyłki wskazaną przez przedstawiciela firmy kurierskiej). W przypadku udokumentowanej odmowy przyjęcia przesyłki przez Użytkownika przesyłka jest zwracana do Studio na koszt Użytkownika.

c) Przesyłkę zawierająca Towar, która nie nadeszła do miejsca przeznaczenia wskazanego w liście przewozowym w ciągu 30 dni od upływu przewidywanego terminu wykonania usługi, uważa się za utraconą.

7. Reklamacje dotyczące stanu Towaru dostarczonego za pośrednictwem podmiotów trzecich (firm kurierskich) oraz procesu dostarczania Towaru przez te podmioty może kierować w stosunku do tych podmiotów wyłącznie Studio.


VI. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI STUDIA1. Studio ponosi względem Użytkownika odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane swoim własnym działaniem dokonanym z winy umyślnej. W żadnym wypadku Studio nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Użytkownika korzyści.

2. Studio nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie Usługi w sposób nieprawidłowy lub niezgodny z zamówieniem jeśli:

a) jest to związane z niekompletnymi, wewnętrznie sprzecznymi nieprecyzyjnymi lub nieprecyzyjnie przekazanymi przez Użytkownika danymi lub informacjami lub błędami w dostarczonych Studio materiałach,

b) ilość dostarczonego do Klienta, a zamówionego przez niego Towaru mieści się w przedziale +-5% ilości zamówionej przy zakupie,

c) błąd krajarki zmieścił się w zakresie tolerancji do 2 mm włącznie,

d) tolerancja kolorystyczna mieści się w zakresie +/- 5% (zgodnie z normą ISO 12647)

e) nastąpiły różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych PANTONE, HKS, do przestrzeni barwnej CMYK.
f) Usługi zostały wykonanie na podstawie materiałów lub prac przedstawionych lub zaakceptowanych przez Użytkownika nawet jeśli znajdują się w nich błędy techniczne, merytoryczne lub wizualne,

g) Usługi zostały zaakceptowane przez Użytkownika.

3. Studio nie odpowiada w stosunku do Użytkownika ani osób trzecich za treści zawarte w materiałach dostarczonych przez Użytkownika.

4. Odpowiedzialność Studio wyłączona zostaje w przypadku działania siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne okoliczności znajdujące się poza praktyczną kontrolą, których Studio nie mógło przewidzieć ani którym nie mógł zapobiec; w tym w szczególności: pożar, strajk, wojna, atak terrorystyczny, kataklizmy spowodowane przez zjawiska przyrody (w szczególności: powódź, trzęsienie ziemi, wichura), wejście w życie aktów prawa powszechnie obowiązującego.

VII. OCHRONA PRAW AUTORSKICHWszelkie zawarte w Systemie oraz Usługach rozwiązania jak również zawartość (treść) Strony Internetowej (w szczególności: logotypy, nazwy własne, oraz oznaczenia przedsiębiorstwa, projekty graficzne, materiały audiowizualne, materiały tekstowe, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe) objęte są ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz z ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Wyłączne prawo do powyższej zawartości oraz rozwiązań przysługuje Studio. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, lub dystrybuowanie jakichkolwiek z powyższych rozwiązań lub treści bez uprzedniej pisemnej zgody Studio jest zabronione i podlega sankcjom prawnym.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE1. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane za nieważne, nieskuteczne lub niewykonalne, nie wpływa to w jakikolwiek sposób na ważność, skuteczność i wykonalność pozostałych postanowień Regulaminu.

2. Regulamin obowiązuje od dnia 1.10.2012.

3. Z ważnych powodów, a w szczególności w przypadku zmiany zakresu lub modelu świadczenia usług nim przewidzianych, Regulamin może być w zmieniany przez Studio.

4. Regulamin w nowym brzmieniu obowiązuje od momentu wskazanego przez Studio, przy czym termin ten nie może być krótszy niż 7 dni od opublikowania nowej wersji Regulaminu na Stronie Internetowej.

5. W przypadku wskazanym w ust. 4 powyżej, Użytkownik ma prawo odmówić akceptacji nowej wersji Regulaminu poprzez złożenie pisemnego oświadczenia i przesłanie go na adres siedziby Studio. Odmowa jest równoznaczna z utratą statusu Użytkownika i brakiem możliwości korzystania z Usług. W stosunku do Usług już zamówionych Regulamin obowiązuje.

6. Regulamin i świadczone na jego podstawie Usługi podlegają prawu polskiemu.

Nie znalazleś swojego produktu?

klinij i zapytaj o niego

Chcesz zamówic projekt?

klinij i zamów

Chcesz sam zrobić projekt?

klinij i projektuj